Korte i n h Afzender of voorstelle Datum num mer oir-■> .-erken X 60 Dir.Geu»werken 61 led.Staten van Utrecht 62 JUa h a t e riburg e„..secretaris van ■ooest 64 63 Voorzitter J.morwduag e.a.be- noners van het kerkpad Z.Z. brengt rapport uit omtrent het schrijv van den i. inister van Waterstaat dd.15 December 37> nr.389, "aarin wordt med gedeeld in de kosten van den aanleg va voetpaden,langs den Rijksweg (Burg.dro thestraat) ter lengte van 600 meter, een bijdrage zal worden verleend van f.7.per Kl voor elke wegzijde, onde: voorwaarde dat van het te maken voetpa een gedeelte, ter breedte van 1 meter, wordt bestemd voor rijwielpad. deelt mede, dat nog ^een uitvoering is gegeven aan de voorwaarden opgenomen ii de dd.15 --'ei 1936 aan deze gemeente do< de h.7. aatschappij tot Exploitatie vai Staatsspoorwegen verleende vergunning- tot het ophoogen, verharden en als par keerterrein gebruiken van een gedeelte van het spoorwegterrein nabij de stop plaats L"i euw en eg berichten namens den ..luister van Bin nenland sche Zaken, dat het raadsbesluit, van 16 Juli 1937, inzake classificatie personeele belasting, niet voor Konink lijke goedkeuring kan worden voorgedra gen en verzoeken te bevorderen dat dit besluit wordt ingetrokken. verzoekt om verlenging van het toegesta-j ne ziekteverlof tot 1 haart a.s. Ka f rij aar '•^er- de me t die De bas ner ke t stelt voor ver-0'1 punt 42 der notulen van de garnering van 12 Januari 1938, voor zoover betreft de "beslissing", te wij-| zigen en wel in dier voege, dat op kos ten van de gemeente een eenvoudige maai tijd met een kleine consumptie aan de gemeente in rekening wordt gebracht, ir. dien de betrokken ambtenaren den gehee- len dag of een groot gedeelte van den dag, en wel dat gedeelte waarin het een wewoonte is een maaltijd te gebruiken, in het gemeentebelang buiten de gemeen te moet vertoeven. verzoeken verbetering aan te brengen in den meer dan treurigen toestand, waarin het Kerkpad langs hunne woningen bevind! De Dir.v.Uem.werken stele voor om het Kerkpad in gewoon onderhoud zoo goed mc|i gelijk te herstellen, opdat aan de mlaui Voor in r< eene: min IUeslo ^er-xp den h -T-a;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 45