Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 850 Oir.-ei .;;erken 851 tti j ksinspv; erkver sohaffin^ Utrecht 852 '7üameamp.1eg 78 secr.Oranje-Ver. Iilhehaina3'oer* 853 Lnso.. ,_.ar ..der ij Ö54 -Jir.dem. werken zendt een gewijzigd advies inzake gunning van diverse schilderwerken waarvoor op 13 Juli een openbare aan- besteding is gehouden. verzoekt inlichtingen omtrent een brief van het If.V.V. inzake het in werkverschaffing uitvoeren van werz- zaamheaen die verband houden met ver betering van wegen en bermen, i.c.het aanvoeren en lossen van materiaal. Je I'ederl.Heidemaatschappij brengt hier omtrent advies uit bij schrijven van 12 Juli 1938j 10.2112. verzoekt toestemming tot het houden eener geldinzameling, middels het aan bieden eener lijst langs de woningen Soesterberg, zulk onkosten van de houden op 31 Augu met den verjaarda der ingezetenen van ter bestrijding der feestelijkheden, te tus a.s. in verband van H.li.de Koningin. me Insp.v.politie heeft te^en in illi ging van het verzoek _een bezwaar. deelt mede beeu bezwaar te hebben te en een tijdelijke benoemin^ van hej A.Roel of s tot tijdelijk onderwijzeres van de o.l.school aan de heetzlaan, zulxis wegens ongesteldheid van mevr. O.J.van Jely-v.Beenen. Je uijdelijke benoeming zal geacht» v,orden te zijn in0e0aan op 11 Juli ly3Ö» zendt nader rapport in verband met de aan hem verleende machtiging tot het treffen van de noodige maatregelen be treffende slooping van de overblijf se len der woonhuizen te Joestduinen, welke onlangs door brand werden verwo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 465