vbvU a y H* /rif 1 ft beslissing Afdeeling A Aanmerkingen en it schrijv ^at dcL.15 wordt med aanleg va (Burg.uro meter, ;end van ,jde, onde. ren voetpa 1 1 meter, oering is genomen ii I -an den dir.v.gem.werken wordt opgedragen op den door i-aotnijssen afgestane ,_,rond tij wijze yan >roef eer rijwielpad en een voetpad, elkger b?e2wafm aan te leöt)en, sulles in overleg met den Wethouder van ra 6 t0t Standk0mins van dit proefvak zal ïk?I"1*i apenbare .erken zich in verbinding stellen, met den neer Ir.makker van den Prov.iWaterstaat teneinde j.iens ^evoelen hieromtrent te vernemen. Pr«-v.gem.werkenzal zijn kostenberekening op die oij -j.en dienen in te zenden. ItJj i). aeente i tatie doi vai rgunning n als par- gedeelte de sto 0- van Bin- adsbesluiti sificatie or Konink- voorgedra- n dat dit [Besloten ner tijd te nemen. u ord d de onderhavige w erkzaamheden te gelee m het nieuwe plan "vernarden van bermen" 0 e" P oJ\ P I Besloten wordt den Haad ■te trekken. voor te stellen dit besluit t toegestsB 0 2dekdeveriof zal tot 1 s, Baart I930 worden verlengd. ^4-Sj y/U- JL 1 van de 38, voor te wij. 3,t op kos-| idige maal 3 aan de iracht, i:{ ien gehee- van den Ln het eer,| ïbruiken ie gemeeri- irengen in| ld, waar in I ;en bevind] om het I >o goed mol in de hL&us wordt besloten. ITn0SL":0rdt^esi0ten,-dat de kosten vail ee" consumptie I rening runnen -.orden gebracht lanneer het ebruik ™?SG00nS™S,tie vergadering of dergelijke 1 neer ars verplicht kan v ord en beschouad. ;^rnpaa in gewoon onderhoud -en hersteld» _?n adre,ssanten te berichten, dat het zoo goed mogelijk zal .or- 1/ li' s\al Jl. A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 46