v 'tfhri/A y V f/jb. BESLISSING Afdeeiinq Aanmerkingen en No. Aan Iv'ej.Berishout -wordt, ingaande 22 Juli 1938» eervol ontslag i veneend. \i 17 Aldus wordt besloten. S~03r» De gevraagde toestemming wordt verleend. V Adressant zal worden medegedeeld, dat in principe tegen inwilli- (A ging van het verzoek geen bezwaar bestaat, doch dat voor een of- ficieele toestemming een bouwaanvrage moet worden ingediend. Eet perceel 20 zal in koop worden aangeboden voor f.2.50 per M2. IA cJ\d/ De benoodigde ontheffing verleend. a t et het inmiddels aan de Gedeputeerde Staten gezonden schrijven, l^A. inhoudende de mededeeling dat het College zich met de gemaakte bemerkingen kan vereenigen en in de gemeenterekening 1937 hier mede rekening zal worden gehouden, wordt goedgekeurd. y Cis

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 474