Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n n o u G.v.Ooyen,Verl.Post weg 81, Soesterberg Me j .H .We st emeyer Birkstraat 54» Boest Mevr.A.Assink, ge"b. Prins Bi rGemwerken M.Chr.A.Brouwer wed. v.iVilh.Verkerk, v. jVeedestr.l, te Soest Bi rG emwerden Autokeurings-kantoor Bandberg, Hilversum ied.Staten van Utrecht in.v.Soc.Zaken, ien Haag trekt het door hem gedaan verzoek om verlof B, voor de voolfncaliteit (winkel) van perceel Verl.Postweg 81, in. vraagt een slijtvergunning voor de rechter vddrlocaliteit voor perceel Koninginnelaan 58. vraagt verlof B voor de drie beneden vcfdrloca- liteiten en de aan de Zuidzijde gelegen kleine eetzaal van perceel Soesterbergschestraat 148. Be Insp.v.Politie brengt gunstig advies uit. adviseert den Raad een crediet aan te vragen van f.200.voortvloeiende uit reparatie en het lakken van de vuilnisauto. verzoekt de op haar naam staande tapvergunning, geldende voor de beneden-v<5(5rlocaliteit van perceel v.Weedestraat 1, over te schrijven op naam van haar zoon: Anthonius Johannes Verkerk. Uit de inmiddels van den Minister van Sociale Zaken ontvangen beschikking, dd.1 Juli 1938, no.802 G afd.Volksgezondheid blijkt, dat tegen invalliging van het verzoek geen bezwaar be staat zendt een door Kortekaas onderteekende verkla ring, betreffende het onderhoud van en het toe zicht op het terrein, gelegen aan de Ferd. Huycklaan, Henr.Blaek.veg, v.Lenneplaan en Birkstraat zendt een contra-rapport naar aanleiding van het door de gemeentepolitie ingezonden rapport in zake keuring van huurauto's. ue Gemeentepolitie zendt hieromtrent een nader rapport. maken eenige opmerkingen ten aanzien van het besluit van den raad van 22 Februari 1938» 4e afdeeling nr,4ö51tot verzekering van gemeen tegelden. doet mededeeling van de inwilliging van het ver1 zoek om ontheffing te willen verleenen van de gestelde voorwaarde van driemaal plaatsen van arbeiders bij de werkverschaffing, mits er voor wordt zorggedragen, dat de benoodigde gel den hiervoor aanwezig zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 475