w k. v rk H1 v >~m. V: BESLISSING Afdeeiing i A j Aanmerkingen en No. verlof B, erceel echter nelaan 38. vtfdrloca- gen kleine traat 148. Les uit. 3 vragen ratie en rergunning, 3it van kijven op is Vencerk. l Sociale ,i 1938, dat tegen raar be- Het aan. van Ooyen "bij besluit dd.14 Mei 19 37 verleende verlof 5 wordt ingetrokken. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, uitsluitend op grond van de omstandigheid» dat het maximum is bereikt. Het gevraagde verlof B wordt verleend. Het benoodigde crediet ad f.200.zal den Raad worden aange vraagd. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. V IA cM IA Jjl V triyj. eJu .e verkla- in het toe- Ferd. .n en Met de overgelegde verklaring wordt genoegen genomen. V cc- V fl ing van het pport in een nader van het 1938, 4e n gemeen- an het ver 1 van de fcsen van ts er iigde gel- Het College neemt van het contra-rapport kennis en beaLuit deze [X JU. aangelegenheid thans als afgedaan te beschouwen. Aan de gemaakte bemerkingen zal gevolg worden gegeven. Gezien tX as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 476