Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte 879 ts.en W. van Zeist 380 ïebr.ffijman, Soester- Derg 881 Jioofd van het Telefoon!' listrict 882 885 Commandant Vrijwillige Brandweer, Soesterberg A.drost, te Heemse deelen naar aanleiding van het schrijven van B.en W, dd.51 Maart j.1. Ie afd.no.5041 mede, dat zij het beter achten de bestaande regeling inzake toelating van leerlingen ingaande 1 Ja nuari a.s. te doen vervallen. Indien zich later omstandigheden voordoen, welke het hebben van een regeling toch wenschelijk maken, dan is het gemeentebestuur van Zeist gaarne bereid daarom trent opnieuw overleg te plegen. Gevraagd wordt of men den Raad wil voorstellen de bestaande regeling met ingang van 1 Januari 1939 te doen vervallen. verzoeken vri jstelling van betaling van leges voor het innemen van standplaatsen met ijs- wagentjes, in verband met de slechte weersom standigheden. deelt mede, dat het Staatsbedrijf der P.T.T. in het aanstaande leerjaar gaarne onderricht zal doen geven in de bediening van de automatische telefoon in de hoogste klasse van de openbare school in de Kerkebuurt. Het hoef d der school bericht, dat hij gaarne zijn medewerking zal verleenen teneinde bedoeld onderricht te doen slagen. bericht naar aanleiding van het verzoek van de baaar—commissie van de Chr.School te Soesterberg dat zijnerzijds tegen het verleenen van bedoel de vergunning overwegend bezwaar bestaat voor wat betreft het houden van deze bazar in de lo kalen uer school. deelt mede zijn benoeming tot adjunct-commies ter secretarie op arbeidsovereenkomst te aanvaaof1 den en verzoekt te willen berichten of er over wegende bezwaren bestaan tegen zijn indienst j treden op 22 Augustus a.s. in plaats van in- jgaande 1 Augustus 1938j zulks in verband met de werkzaamheden ter secretarie van Ambt-Hardenberg Voorts deelt A.Jrost nog mede, dat hij zich op 12 Juli voor geneeskundig onderzoek heeft ver- voegd bij br.H.G.Rupert te Soest. inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 477