yZr. v JV I/' en van 1 mede, regeling de 1 Ja- ich later en van eer s het d daarom- rsteil en Januari BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerking? Aan den Raad zal werden voorgesteld de betreffende regeling, in gaande 1 Januari 1959» in te trekken. IA Jd 1i n lege3 ijs- eer som- Het college acht geen termen aanwezig om op het verzoek een gun stige beschikking te nemen. P.T.T. in cht zal mati sche penbare gaarne e bedoeld k van de oesterberg. n bedoel- at voor in de lo- Het College kan zich hiermede vereenigen. commies te aanvaaf er over- dienst an in- nd met de lardenberg zich op eft ver- V s\üó Aan de bazar-commissie van de chr.school te ^oesterberg wordt ontheffing verleend^ van de bepalingen der Winkelsluitingwet om op 1-2 en 5 November een bazar te houden in het schoolgebouw aan den Postweg tot 10 uur op 1 en 2 November en op 5 November tot 11 \iur. Aan voormelde Commissie zal in overweging worden gegeven overleg te plegen met den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Joesterberg omtrent het nemen van eventueele maatregelen ter voorkoming van brand. Tegen in dienst treding op 22 Augustus 19 58 bestaat geen bezwaar. Het inmiddels geformuleerde benoemingsbesluit zal in dien zin worden gewijzigd. /Y2* V ftl, J- Cv(d

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 478