Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud i 884 885 886 887 888 889 89 Afd.Belastingen ter Secretarie Afd.Belastingen ter Secretarie Afd.Belastingen ter Secretarie in3p.v.Politie V" erv .Ned. G eme ent en Sir.Gem.werken Voorzitter "biedt aan ter vaststelling: het 5e suppl. kohier straat "belasting 19 35 en 2e 1957, tot tot aal "bedragen van resp. f.25*40 en f.7.20. Se gemeente-ontvanger adviseert den termijn van invordering te bepalen op 1 October 1958. biedt aan ter vaststelling: het le suppl.kohier hondenbelasting 1938» tot een totaalbedrag van: Zes en veertig gulden (Zegge f.46. biedt aan ter vaststelling: het 4e suppl.kohier schoolgeld 1935/'36 en 3e 1936/'37 tot totaalbedragen van resp. f.14.en f.24. Se gemeente-ontvanger adviseert den termijn va invordering voor beide kohieren te bepalen op 1 Outober 1938. zendt een staat in van verricht overwerk tij dens de feestelijkheden te Soesterberg van 29 Juni t/m 9 Juli 19 38 deelt mede dat sedert eenigen tijd uitbreiding is gegeven aan haar Centraal Inkoopbureau en dat bij bestelling van gecombineerde orders de plaatselijke middenstand is in te schakelen. deelt in antwoord op het schrijven van B.en W. dd.9 Juli 1938, nr.5143 mede, dat de voorwaard! van de Hinderwetvergunning dd.5 Augustus 19^7 en de vergunning van B.en W. dd.26 Febr.1923 niet stipt in acht worden genomen zooals uit een onderzoek ter plaatse is gebleken. Op het gemeentelijk riool wordt niet uitsluitend koelwater afgevoerd, alle overig verontreinigd water wordt niet in zinkputten opgevangen. adviseert een drietal wijzigingen op het in middels goedgekeurde uitbreidingsplan ter visie te leggen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 479