Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud J is ó5 66 67 68 69 70 71 J. J.--eur sSoest Afd. Soest der kea. Ver. A.H.B.0. 3e st.led.Centrvoap pract.werkverrui ming en hulpver 1. te Beekbergen Daatsch.hulpbetoon te Soest I Be st.Stichting "Steunfonds van de Ver.tot bevordering der bel»v.2.B.C.pa tienten in ITederl. a.Chicolai,Vela- heimln.47 ist namens het Jongens opv.gest."Valkenhe de"te .aarsbergen a.A.van xeperen de klachten van adressanten zooveel mo gelijk tegemoet gordt gekomen. verzoekt in aanmerking te mogen komen voor de levering van anti-slip-leder- conserveer ings-prepars, ten, visram-patenl flesschen, poets-katoen, poetsdoeken, schoolbordendoeken enz. Be dir.v.gem.verken deelt mede, dat er zijnerzijds geen bezwaren bestaan om in voorkomende gevallen adressant mede in de gelegenheid te stellen een offerte voor de door hem ter verkoop aangeboden artikelen te doen. zendt financieel overzicht in over het vereenigingsjaar 1936/'37* verzoekt toestemming voor het doen hou den van een bloempjes-collecte t/'b der instelling verzoent over te gaan tot benoeming van een voorzitter en onacrvoorzitter en biedt daartoe de volgende voordracht aani Voorzitter i Cndervoorzitter 1. A.O.Dammers. 1. li.Sukkel» 2. II.Sukkel. 2. A.Legemaat. toestemming tot het houden eener collecte, door middel van verkoop verzoekt van speldjes, Juli I938. t/b der Stichting, op 16 verzoekt toestemming tot het houden ee ner collecte, middels den verkoop van speldjes op Zaterdag 26 Jebr.1933, t/b dezer inrichting. verzoekt namens de hoofden der o.l.sch len de afsluiting van den directen zijJ ooe0ang van den aan A. huyer toebehoo 1 enden weg tot de speelplaats der open Bare scholen niet tot stand te willen brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 47