A*. 9><i H V> Jj- 1»' rW. BESLISSING Afdeeling i I Aanmerki en No. ngen 19 35 en 1937, tot f.7.20. termijn >ber 19 38. 1936, tot gulden 36 en '•37 tot f.24.— termijn van bepalen op rwerk tij- erg van 29 de overgelegde kohieren worden vastgesteld, Ben termijn van in vordering wordt "bepaalde op 1 October 1938. *■1 liet overgelegde kohier wordt vastgesteld. Je overgelegde kohieren worden vastgesteld, den termijn van in vordering wordt bepaald op 1 October 1938. den Raad zal het benoodigde crediet ad f.211.06 worden aangevraagd Sr teneinde de gemaakte overuren te kunnen doen uitbetalen. Voorts zal boven deze credietaanvrage nog aan den raad verzocht /f'?/, A g wordt den desbetreffenden post aan te vullen tot f.400.tenein- A de eventueele overuren tijdens a.s.feestweek te kunnen vergoeden. litbreiding bureau en e orders de chakelen. van Ben e voorwaardl ustus 1907 Febr.1923 ooals uit en. Op het uitend rontreinigd vangen. p het in- an ter Eennisgenomen. Aan de Coöp. Zuivel fabriek "de doester" zal een aanschrijving v/orden gezonden om de voorwaarden van de betreffende Hinderwet vergunning en de vergunning van B.en W. dd.26 Februari 1923 stipt in acht te nemen. Jb Aldus vordt besloten, en wel met ingang van 28 Juli 1938 voor den duur van vier weken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 480