Afzender of voorsteller Datu m Com.iaz.de viering v/h 40-jarig Regee- ringsjubileum van H.M.de Koningin de Voorzitter Voorzitter deth.v. Pinanc i 'én dir.Gem.werken J .1*. v.Oord, secr.Santos Kerkpad N.Z,45,Soest I Korte inhoud vraagt toestemming tot het houden van een straatcollecte van 22 t/m 27 Augustus 1938 en tot het aanbieden van inteekenli j aten van 1 t/n 6 Augustus 1938, ter bestrijding van de kosten verbonden aan het organi 3e er en van verschillen de feestelijkheden. iie Insp.v.Politie brengt gunstig advies uit. brengt in bespreking de door Ged. Staten ge maak' te opmerkingen inzake de door het bestuur der Nijverheidsschool te veel genoten subsidie. stelt voor den raad ter vaststelling aan te biel den een ontwerp-besluit tot wijziging der ge- meent eb egrooting voor 1938 no.21/629. adviseert den raad voor te stellen te besluiten tot verplaatsing dezer gemeente voor de heffing der personeele belasting naar de eerste twee grondslagen van de zesde naar de vijfde klasse, zulks met ingang van het belastingjaar 1939» biedt ter behandeling aan eenige verzoeken om bouwvergunning- vergezeld van de noodige teeke- ningen en adviezen. verzoekt toestemming tot het houden eener col lecte, middels het aanbieden van een bloempje, op 15 Aug.a.s. ten bate der Vereeniging Santos (steun aan onbem.T.B.C standgenooten) ue Insp.v.Politie heeft tegen inwilliging van het verzoek geen bezwaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 481