Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 896 Afd.Belastingen ;er Secretarie. 897 Kakelaars kantoor en woningbureau Holland-Inöië 898 WedJC.Pohlman L.Brinkweg 31,Soes X 899 900 901 '.van Rijthoven. Ie Afdeeling. Inspecteur van Po litie biedt aan ter vaststelling: het primitief koliier straatbelasting 19jJ8, tot een totaalbedrag van: Twee en zestig duizend twee honderd vier en vijftig gulden en veertig cents (zegge ƒ.62.254,40). Be Gemeente-Ontvanger adviseert de termijnen van invordering vast te stel len op 51 üctober 19^0 en Decem ber 1938, telkens voor de helft van den aanslag. vraagt den verkoopprijs van het bouw terrein, gelegen aan den Ifachtegaal- veg hoek Vinkenweg, kadastraal bekenc als sectie H.no.5474, groot ongeveer 870 M2 en op de desbetreffende perce- leeringskaart gemerkt als no.11. vraagt toestemming tot het mogen be wonen van het door haar in afwijking van de verleende bouwvergunning ver- gele£ ;en bouwde woon- en winkelhuis aan den L.Brinkweg De Directeur van Gemeentewerken bren^ terzake advies uit bij rapport van 22 Juli 1938, no.52. vraagt prijsopgave van de navolgende perceelen: het perceel gelegen naast het win kelbedrijf "vitrage"; b. het tweede daarop volgende hoek perceel (705 M2). biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan D.Strietman, Ossen- lamweg 55, alhier, te verleenen ver gunning voor het oprichten van een srood- en banketbakkerij op/in perceel sectie D.no.2454, gelegen aan den Üs- endamweg, en het daarin plaatsen va) een heetwaterovenalsmede van een leegkneedmachinein werking gesteld loor een electromotor van 2a P.K. deelt mede, dat hem door den heer Rob se, kermisexploitant, tijdens één der cerraisdagen te hoesten berg is meuege- leeld, dat geen controle door de bouw editie heeft plaats gehad in het Lu napark te Soesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 485