fSL. BESLISSING Afdeeling j A Aanmerkingen en No. lasting n: Twee d vier ents Het overgelegde konier straatbelasting wordt vast gesteld tot een bedrag van ƒ.62.254,40. He termijnen van invordering worden vastgesteld op 31 October 1938 en 51 December 1958, telkens voor de helft van den aanslag. rt de te stei Decem- ft van t bcuw- fcegaal- L bekend1 igove er 3 perce- 11. ;'en be- /ijking ig ver- ilegen ;n brenr van 22 .gende Let win- hoek Hst betreffende perceel wordt in koop aangeboden tegen I ƒ.2,75 per M2. Adressante zal worden medegedeeld, dat voor de thans plaats gehad hebbenae verbouwing alleen dan bewoonbaar- verklaring kan worden verleend, indien het geheele bouwwerk in overeenstemming is gebracht met de goedH gekeurde teekening en beschrijving behoorende bij het j besluit van 3 Mei 1jj58, no.2/466." Le perceelen worden in koop aangeboden voor a. ƒ.2,75 per M2; b. 2,75 per M2- (Ts ont- Ossen- n ver een perceel den Os sen van n een esteld .K. eer Rob- én der medege- de bouw- het Lu- Het ontwerp wordt goedgekeurd. y Ws. Van de medede:;ling wordt kennisgenomen. Besloten wordt deze aangelegenheid te deponeeren. KuU- 0Cvro^,e^<^ ruf - 'fid7 i a, i V. CK, u/G.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 486