Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n h o u 902 905 904 905 906 907 Secretaresse Wijk verpleging Soes- terberg. A.H.J.Kroon, den Blieklaan5, Soest Directeur van Ge meentewerken. Gedeputeerde Sta- Gemeente-ontvangeT van Soest. Directeur van Ge meentewerken verzoekt toestemming tot het houden I eener collecte, middels den verkoop van speldjes, ten behoeve der Veree- niging, zulks op 50 Augustus a.s. De Inspecteur van politie heeft te gen inwilliging van het verzoek geen bezwaar verzoekt aan den zijgevel van een in aanbouw zijnde woning aan de Sparren laan een balkon, groot 5 x 3 Meter, te mogen aanbrengen. De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit. deelt mede, dat door den heer Steen- huijsen een plan is ingezonden voor den bouw van een radiocentrale aan den Soesterengweg hoek Verl.Talmalaan en verzoekt te mogen vernemen, tot het controleeren van de te gegevens College ook heeft tegen alvorens verstrek- wordt overgegaan, of het aesthetische bezwaren het plan. zenden een besluit tot voorloopige vaststelling van het uitgavenquotient ter berekening van de uitkeering per inwoner uit het gemeentefonds voor het rekeningsjaar 1935* biedt de gemeente-rekening over het dienstjaar 19)7 aan. zendt een 11-tal declaraties tot een totaalbedrag van ƒ.105,45 in wegens door hom ten behoeve der gemeente bij voorschot gedane betalingen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 487