BESLISSING Aideeling i A i Aanmerkingen en No. De gevraagde toestemming wordt verleend, onder voor waarde dat de collecte alleen te Ooesterberg wordt gehouden. Aangezien de bebouwingsvoorschriften zich tegen inwil- liging van het verzoek verzetten, wordt daarop af wij- zend beschikt. Aan den Directeur van Gemeentewerken zal worden mede-: gedeeld, dat bij het College tegen het ingezonden planj geen aesthetische bezwaren bestaan, doch dat het zich in principe niet kan vereenigen met de tot standkoming van een radiocentrale waaraan tevens verbenden wordt een bioscoopzaal en localiteit voor het geven van ontf- spanningsavonden of anderszins, op het betreffende terrein. Verzocht zal worden het College van voorlichf- ting te dienen omtrent de maatregelen welke in deze moeten worden genomen ter voorkoming van de oprichting van een bouwwerk als door den heer oteenhuijsen blijkens door hem in^p zonden teekening wordt gewenscht. Gezien. Aan den Raad zal de rekening 19j>7 worden overgelegd nadat verifieering door het verificatiebureau heeft J plaats gehad De overgelegde declaraties worden goedgekeurd tot een bedrag van ƒ.103,25* Ge door den Inspecteur van Douw en Woningtoezicht op Juni 19p8 gemaakte verblijf kosten ad ƒ•-,20 zullen door dezen voor eigen rekenin behooren te worden genomen, in verband met de terzake genomen beslissing in de vergadering van 18 Januari 1958.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 488