num- i Afzender of voorsteller Datum mer De voorzitter. 909 Directeur van Ge meentewerken. 910 De Voorzitter. 911 Gedeputeerde Sta ten dezer provincie Korte i n n o u vestigt er de aandacht op, dat aan MeJ.Hoelofs tegen 29 Juli a.s. eer vol ontslag moet worden verleend als tijdelijk onderwijzeres aan de openbare school aan de Beetzlaan alhier. ibrengt rapport uit naar aanleiding van een klacht van A.BeiJman betreffen de het ophalen van asch en vuilnis. adviseert aan den Raad, in zijn op 3 Augustus a.s. te houden vergadering, voor te stellen, voor een bedrag van /.^O.000,= in te schrijven op de lee ning der gemeente Hilversum, rente 3ifo, koers 98| maken eenige opmerkingen ten aanzien van de gemeenterekening over 1935*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 489