m i Hl BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen V U aioten. wordt aan adressant mede te deelen, dat hij in p? eJyL t •-oorkomende gevallen in de gelegenheid zal worden ge steld een offerte voor de door hem ten verkoop aange- >oden artikelen te doen. Besloten wordt een en ander voor kennisgeving aan te aemen en de beseheiden aan den Haad over te leggen. ïesloten wordt de gevraagde toestemming te verleenen. /Sf Let algemeene stemmen wordt tot Voorzitter "benoemd den heer A.GJDammers en tot onder-voorzitter de heer /jj!, i/h\ L.Sukkel. Besloten wordt op het verzoek afwijzend te beschikken, zulks op grond van de overweging, dat bij de inwoners bij herhaling een beroep wordt gedaan op hun offervaar digheia, ten behoeve van verschillende instellingen vah weldadigheid en vereenigingen als de onderhavige, ïaar- door het houden van deze collecte ten koste zou gaan der vele, in het algemeen werkende, plaatselijke ver eenigingen. Besloten wordt de ^evraagde toestemming te verleenen. op dit verzoek wordt afwijzend beschikt, het hek ^af sluiting) wordt inmiddels geplaatst.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 48