Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 912 P.Beekman,Secr.der ver."Scholen m/d Bijbel" Soest 913 J .RamselaarP.v.d Breemerweg 4 914 Bir.Gem.werken 915 917 ^.A.v. Iep er en, hoofd der school voor g.l.o.i/d Kerkebuuift te Soest 916 lain.v.Binnenl.&akec, wed.Heidemy. Arnhem te Korte inhoud verzoekt toestemming tot het houden der jaarlijksche Unie collecte in de week van 26 September t/m 1 October 1938. Be Insp.v.politie adviseert tot in williging van het verzoek. verzoekt toe te staan, dat zijn doch tertjes heintje en Geesje ook na 1 Sept.a.s. de openbare school voor g.l.o. te Amersfoort zullen blijven bezoeken, omdat die kinderen te teer zouden zijn om den afstand naar de o.l.school te Soest af te leggen. bericht omtrent het verzoek van C. Spek om het aan den Plasweg gelegen perceel B no.1847 ook voor het Jaar 1939 te mogen huren voor denzelfden huurprijs. Medegedeeld wordt, dat het wellicht overweging verdient den prijs naar evenredigheid te verhoogen verzoekt machtiging tot aankoop van landkaarten tot een totaal bedrag van f.95«9^» exclusief omzetbelasting. deelt mede, dat 6 Sept.a.s., de dag van het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M.deKoningin, zal worden be schouwd als een nationale feestdag, en dat op dien dag derhalve alle Rijks diensten, -instellingen en -bedrijven gesloten zijn, voorzoover dit mogelijk is. Be Regeering zal het op prijs stellen, indien voor de gemeentelijke diensten, -instellingen en -bedrijven eenzelfde maatregel getroffen werd. vraagt een voorschot van f.1000.-- te mogen ontvangen ten behoeve van de in werkverschaffing uitgevoerd wordende werkzaamheden verbonden aan het ver harden van bermen en wegen. Be ge colle op he Het p< huur per jó Be ge-s Beslot Op het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 493