Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 918 voorzitter 919 weth.Gasille 920 lüir.üexa.werken deelt mede, dat het bestuur der Stich ting iiingendaalschool verzocht heeft toe te staan, dat de noodige voorziening zal worden getroffen om een einde te maken aan de hinderlijke gehoorigheid in 2 lokalen, welke enkel door een schot van elkander gescheiden zijn. geeft in overweging den Raad voor te stellen te verklaren, dat een plan van uitbreiding zal worden voorbereid voor dat gedeelte der gemeente hetwelk op bijbehoorende kaart in geel is aange geven. adviseert tot betaling van de aanneming! som ad f,552,15 vermeerderd met f,31,43 terzake meerderwerk aan C,J.v,Hengstum te Soest voor het verplaatsen enz. van terreinafscheidingen a/d Burg.Grothe- straat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 495