vergadering van Burgemeester en wethouders dd.2 Augustus 1938. In de vergadering bovenvermeld komt op uitnoodiging de heer Ir.Bos wonende te Amersfoort namens het Werkfonds. De Voorzitter zegt reeds eenige malen met den heer Ir.Bos een onderhoud te hebben gehad over de werkwijze en de financiering van werkobjecten bedoeld als werkverruiming uit het Werkfonds van het Hijk. Daarbij is ampel gesproken over den verbouw van het raadhuis met Politiebureau, net is spreker gewenscht voorgekomen de heer Bos eens de gelegen heid te geven het College omtrent een en ander in te lich ten. De heer Boa deelt mede, dat het werkfonds is ingesteld om voorschotten te geven voor vervroegde werken. i>e voor waarden waren voorheen dat na de eerste 5 jaren van leening 4 rente moest vergoed worden. Hu is de regeling dat na oplevering van het werk een rente betaald wordt naar een door den Minister van Financiën te bepalen percentage. Voor bouwwerken is de leeningsduur 40 jaren voor wegenbouw 15 jaren. Het bouwen van gemeentehuizen met behulp van het Werkfonds is op het oogenblik een vraagstuk. Het schijnt dat van hoogerhand daarin eenige beperking aan den dag wordt gelegd, wat verbouwing van raadhuizen betreft meent spreker te weten dat daarvoor wellicht medewerking is te verkrijgen. £oo heeft Ooltgensplaat het raadhuis met be hulp van het werkfonds verbouwd. Spreker noemt al3 geschikte werken b.v. rioleering. In de Bilt heeft men de rioleering in bewerking naar een plan van het Ing.Bureau Dwars en Verhey te Amersfoort. De werkwijze is als volgt. De werken worden op norma le wijze aanbesteed. De arbeidsvoorwaarden worden door het Werkfonds vastgesteld. De arbeidsloonen worden daarbij ge regeld in overeenstemming en met behoud van het collectief contract. Omtrent de loonen wordt met de organisaties on derhandeld. rteth.de Bruijn zegt dat de voordeelen van het werk fonds moeten aangetoond worden. Op de vrije markt kan men mogelijk slagen voor een leening van 2/2 zoodat de rente geen of nagenoeg geen voordeel biedt. De loonen zullen lager zijn doch ook hier is het de vraag of dat een voor deel is. De heer Bos zegt dat de loonen met de organisaties worden geregeld en vastgesteld. Daar staat tegenover dat de arbeiders graag werken omdat overigens het collectief contract wordt nageleefd. De Voorzitter vraagt of het rentepercentage ad #2 niet lager zal worden bepaald aangezien de marge in verge lijk tot de geldmarkt zoo klein is. De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 496