- 2 - üe heer Bos gelooft niet in eene verlaging. Men is den laatsten tijd veel stroever, üe vraag wordt voorts ge steld op het rentepercentage in den aanvang der leening gesteld zich tijdens den leeningsduur wijzigen kan. üe heer Bos zegt dat de rente over den looptijd van de leening constant "blijft. Teloops deelt spreker nog mede dat de gemeente Baarn een kapitaal uit het Werkfonds zal verkrijgen voor ver nieuwing van wegen Als de gemeente op dit gebied werken in overweging neemt is spreker gaarne bereid tot het geven van voorlichting. i>e Voorzitter dankt den heer Bos voor zijn inlichtin gen. Het college zal met gebruikmaking van de verkregen inlichtingen overwegen of nog werken in voorbereiding zou den kunnen worden genomen met kapitaal uit het Werkfonds. Be besprekingen worden hiermede beëindigd. Be Secretaris, Be Voorzitter, Typ :D.J?. coll:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 498