75 76 77 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n h o u 72 hjoofd He af d. ter ecretarie 73 74 £aatsch.Hulp betoon te Soest 7"o or zitter „K.A.SimonSoest Inspecteur dir.be lastingen, 3aarn foningst. "Ons Se nang" te A'foort brengt rapport uit omtrent de door o.J. van Heijst verrichte werkzaamheden met betrekking tot de bevolkingscontrole. doet mededeeling van treding der leden. het rooster van aft deelt mede, dat Jhr.Sandberg met /eth. nasille en hem besprekingen heeft ge voerd omtrent het tot Jhr.Sandberg ge richt versoek om de oosten ad 1.3.-- voor het afleggen van een bekwaamheids- proef voor chauffeurs van huurauto's te verlagen. Bij de besprekingen is geble ken, dat bedoeld tarief onmogelijk door den hr.3andberw nan viorden verlaagd, zooals reeds uiteengezet is in zijn brief van 11 december 1937» verzoekt verbetering van een beplanting langs den Borresteinvjeg, alsmede het strooien van zand bij gladheid. -Se dirv.gem.werken is van oordeel, dat de klachten van adressant overdreven zijn en dat hem gevoegelijk kan worden bericht, dat de Dorresteinweg de aan dacht van het College heeft. Onder dag- teekening van 10 Jan.j.1. is een nadere klacht van den heer Simon ingekomen. legt over de raming van de opbrengst van de grond- en personeele belasting voor het boekingstijdvak 1938/1939* verzoekt te willen goedkeuren dat de huren van de woningen te Boesterberg in4 gaande 1 haart 1933 worden verlaagd tot de bedragen als in den bijbehoorenden staat aangegeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 49