n. W v \uiï- A- BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen Het college is van oordeel, dat de verbreeding en de verbetering van het gedeelte van den Boorderweg, gele gen tusschen Vredehof straat en Heuvelweg ter hand moet worden genomen. Aan B.van Woudenberg zal worden bericht, dat maatrege len en voorbereidingen getroffen zijn inzake verbete ring van dit weggedeelte. Hiervan zal mededeeling wor den gedaan aan den Bir.v.Gem.werken. X, HjS: Besloten wordt mede te deelen, dat het college in be- ginsel bereid is een bijdrage van f2per dag te verleenen. V' X Besloten grond in wordt een verzoek van huur aan te bieden af H.Voskuilen te wachten. om nem ae -iet schrijven van 1'.Schipper wordt voor kennisgeving aangenomen, terwijl hem bericht zal worden, dat de af scheiding goed hersteld ^?chot '(re worden. xuJL 4, Besloten wordt aan adressant te bericnten dat het aan- leggen van trottoirs langs den Schoutenkampweg bezwaren meebrengt in verband met den afvoer van het hemelwater, doch dat de beplanting de heeft. aandacht van het Sollege Von- sn sijn igt aber Besloten wordt aan Gfonteijn te bevestigen de aan schrijving van de politie, dat net varken voor 1 ^aart 1938 moet zijn opgeruimd, en mede te deelen, dat op dien datum tevens het hok moet zijn gesloopt. Besloten wordt -j.van fi» en H. ifolfsen in de gelegenheid te stellen om vóór lp Januari a.s. in te schrijven vooij^- het verzamelen van afval op den vuilnisbelt, en voor het cijdvak van 1 februari 1938 tot en met cember 1938. wel 31 ~>e- 0^. 5 V cX.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 4