925 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 921 922 923 924 926 927 928 929 Xe chn .Amb te naar v/h Gasbedrijf Bew.Soesterb. straat uentr. Verificatie- bureau ld era idem .uirGem. w erken G.H.Assink, Soest Vooraitter J Ih t the s ius Korte inhoud geeft aan de formatie van het vaste personeel van het gasbedrijf. deelen mede er geen bezwaar tegen te hebben dat G.J.Lengers op het trottoir vóór aijn cafe eenige tafels en stoe len plaatst. aendt rapport betreffende kasopneming en controle van de administratie der Woningstichting "Patrimonium" over het le halfjaar 1938. pendt rapport betreffende de jaarreke ningen 1937 van de Woningstichting "Patrimonium" rapport betreffende kasopneming en controle van de administratie der woningbouwvereeni^ing "Goed Wonen" over het le halfjaar 1938» zendt rapport betreffende beschikbaar stelling van premies voor verbeterin gen van arbeiderswoningen naar aanlei iing van de circulaire van 23 Juni 19, van den Kinister van Binnenlandsche laken. ieelt mede, dat hij gedurende de maand Juli 1938 geen inkomsten heeft genoten. stelt voor aan het bestuur der Maria- school alsnog uit te keeren een bedrag van f.114.84 wegens declaraties van ien heer van Beers en f.28.50 voor aan schaffing van een electrische klok, terwijl een bedrag van f.20.72 kan worden afgehouden wegens afwijking van de besteksbepaling inzake de verglaas- ie dorpelsteenen. verzoekt hem, in verband met de weige- gering van den Technisch Ambtenaar b/h Gasbedrijf, alsnog 6 dagen verlof te verleenen. jieslot doen t naar v beslot meeste voorna leenen op het Ken nis Idem.: idem. De bet ge ving Kenni s Tot u: Aangej wordt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 503