93° 931 932 933 934 935 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud J.H.A.Kupert, gem.geneesheer Soest li.Lin&t ,LidfVoor- zitterj v.d.Brand- raad, te Soest b. Str ietman, Gssen- damvseg 55» ü°est Afd.Einancien Bir.Cfem»werken Hendrica v'Vestemeyejr zendt bericht en raad inzake een schrij ven van B.en w. van Utrecht betreffende controle ziekenhuisverpleging. verzoekt hem met ingang van 23 üct.1938 eervol ontslag te verleenen als lid van den Brandraad. vraagt vergunning tot het oprichten van een brood- en banketbakkerij op/in per ceel sectie I) no.2454, gelegen aan,,den Qssendamweg en het daarin plaatsen van teen heetwa ter oven, alsmede van een deeg kneedmachine, in werking gesteld door een electromotor van 2/2 P.K. Boor den Commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den Dir.v.Gem. werken wordt gunstig advies uitgebracht. biedt magazijndeclaraties van Gem. werken over het le kwartaal 193Ö tot een totaal bedrag van f.1093,93 ter vaststelling aan. bericht omtrent een mogelijke sluiting van een gedeelte van den Eigendomweg in gevolge art.47 van het Motor-en Rijwiel reglement. Een maximumwieldruk van $00 K.G. ware te stellen. Tenslotte wordt ge wezen op de wenschelijkheid een zoo laag mogelijke maximumsnelheid b.v.van 15 K.I. per uur voor te schrijven. vraagt haar naam te plaatsen op de lijst, als bedoeld bij art.17 der Brankwet.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 505