Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte 936 937 93 939 940 941 942 J.C.en P.Swager te Soest veth.Gasille J.u.B.de «Vilde, woonwagenbew.te Soest oecr.der Ver."Soes" dijk" adres Uachte- gaalweg 14 G ifeauwendaalTor en- str.-Lu, Soest Bührmann ,amb taf d ;igend ommen .Makelaarskantoor en woningbureau "Hol land- indië" vraagt toestemming om op perceel sec tie H no.4420 ged.gelegen aan de Beukenlaan, een schutting te plaatsen De Bir .v.Geia. werken brengt gunstig ad vies uit. deelt mede, dat de Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan naar aan leiding van de adressen van H.v.d.Hoek geadviseerd heeft niet op het verzoek in te gaan om den grond aan den Oude Utrechtscheweg hoek Braamweg, kad,be kend als sectie D nrs.2409 en 2410 voor f.1.per M2 te verkoopen, In overweging werd gegeven om aan v.d. Hoek zooveel grond in huur te geven, dat geen moeilijkheden uit de Pacht wet zullen voortvloeien. verzoekt vrijgesteld te worden van de betaling van het recht voor het ge bruik of genot van de door de gemeent^ ingerichte standplaats voor woonwagen?. verzoekt toestemming tot het aanbieden van z»g. steunbonnetjes, zulks ter bef strijding van de onkosten, verbonden aan de oprichting van den speeltuin, te Soestdijk. De insp.v.politie heeft tegen inwilli ging van het verzoek geen bezwaar. vraagt toestemming om een reclamebord hetwelk door hem op last der politie werd verwijderd, wederom te mogen plaatsen. Omtrent deze aangelegenheid wordt rapport uitgebracht door den Inf specteur van Politie en door den Di recteur van Gemeentewerken. bericht omtrent een afstand van grond aan den hoek KLaarwaterweg-tfijnand Toplaan door .hvan Breukelen. deelt in antwoord op schrijven dd.8 Augustus j.1. mede, dat zijn cliënt voor het terrein, gemerkt no.11, in verband met het minder mooie uitzicht op het tegenover dit terrein gelegen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 509