Vi \ktcJr tfU/n/ TUma BESLISSING Afdeel,ng Aanmerkingen en No. ka eenige bespreking wordt ter uitvoering van het bij de behandeling der begrooting door den itaad 0enomen be-^ sluit besloten den heer van Heijst te berichten, dat binnen eenigen tijd door de landmeters van het kadaster te Amersfoort zal worden opgeroepen teneinde een onder-; zoek te ondergaan ter beoordeeling van de vraag: of hij geschikt is voor de vervulling der functie als ambtenaar, belast met de inrichting enz.van de gemeente-eigendom men-administratie. Voorts wordt besloten den heer van Heijst te berichten, dat hij, indien hem na de beëindi ging zijner werkzaamheden bij de afd.bevolking voldoen de middelen tot levensonderhoud komen te ontbreken, zid tot l~aatschappelijk Hulpbetoon kan wenden. 7 iordt voor kennisgeving aangenomen. In verband hiermede wordt oesloten aan de exploitanten van huurauto's en taxi's, naar aanleidi%- van hun bij schrijven dd.9 -ovember 1937 1edaan verzoek om de kos ten voor het afleggen van een bekwaamheid3proef lager te stellen, te bericnten, dat hierop afwijzend wordt beschikt. Pressanten zal er op worden gewezen dat hen net iaanste tarief in rekening wordt gebracht van de steeds terurkeerende Keuringskosten, n.1. 4 x f.2.-- isj f.8.per jaar dus f.2.minder dan door andere keu ringsinstanties in rekening wordt gebracht, zoodat het bedrag voor proef rijden in 6 keuringen reeds inver- liend is. V V •Pressant zal worden medegedeeld, dat deze aangelegen- leid de aandacht van het College heeft. •ordt voor kennisgeving aangenomen. 'e onderhavige aangelegenheid zal aan den minister wor-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 50