^4- v rW L5" a/U' V V BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ue gevraagde toestemming wordt verleend, Aan v.d.Hoek zal zooveel grond in huur worden gegeven, dat geen moeilijkheden uit de Pachtwet aullen voort- vloeien. Beze aangelegenheid wordt in handen gesteld van den V Inspecteur van Politie ter afdoening. i>e gevraagde toestemming wordt verleend tot 31 Augus- 7X itM. tus a.s. onder voorwaarde, dat deze tonnetjes niet op Zondag zullen worden verkocht. d |'yi Adressant zal worden medegedeeld, dat zijn reclamebord niet aangebracht mag worden op de plaats waar het voor-, heen heeft gestaan, aangezien daardoor in strijd wordt gehandeld met de desb.bepalingen der Bouwverordening. Het College is echter wel bereid hem te dezer zake te gemoet te komen doch daaromtrent zal vooraf opgave moe ten worden verstrekt van de grootte van het te plaat sen bord alsmede van de juiste plaats naar het zal wor den aangebracht. Het zal voorts wenschelijk zijn dat omtrent een en ander vóóraf overleg gepleegd wordt met den üirecteur van Gemeentewerken. Het College kan zich met een grondafstand ter plaatse vereenigen. Op het bod van f.2.25 wordt niet ingegaan. PM.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 510