Volg- j I num- I Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 943 944 945 946 «.BÜhrmann, ambt, af d. eigendommen. Minvwater s taa t i/V.BÜhrmann, ambt. afd.eigendommen h.H.KnoopParklaan 16, Soest 947 948 949 üem.Amer sf oort ned.heide My te tt.rnh.em j .i.P.Beekink en Zja Hieuweweg 105» Soest gelegen boerderijtje een bod uitbrengt van f.2.25 per M2. rapporteert omtrent een grondruiling met A.P.de Hond met het oog op een mogelij. ken verkoop van perceel no.43 van het perceleeringsplan 't Hart. deelt naar aanleiding van het schrijven van 25 April j.1. mede, dat voor de per- ceelen gelegen langs het daarin bedoeld hijksweggedeelte te Soesterberg geen ontheffingen voor uitwegen, als bedoeld in art.8 van de Verkeerswet tegen lint bebouwing kunnen worden verleend, voorts wordt bericht, dat geen bezwaar bestaat tegen het maken van een uitbrei dingsplan ten behoeve van grond gelegen langs de Oude Tempeliaan. bericht omtrent grondafstand aan den Olijkeweg door P.v.d, Breemer. deelt mede, dat de kelder van het per ceel Barklaan 16 niet waterdicht is, en verzoekt daarnaar een onderzoek te doen instellen. De Dir.v.Oem.werken deelt mede, dat door den eigenaar van het betreffende woon huis reeds voorzieningen zijn getroffen en adviseert aan den heer Knoop te be richten dat zoodra zijn kelder weer ver» schijnselen van vocht begint te vertoo- nen, hiervan mededeeling zal dienen te worden gedaan aan het ooilege, opdat alsdan zoonoodig maatregelen kunnen wor> aen getroffen. zendt declaratie voor hulpverleening bij brand, op den 11 Mei 193Ö. verzoekt een voorschot ad f.2000.— ten behoeve van de door haar uit te voeren werkzaamheden n.1. openluchttheater f.500.--, wegen en bermen f.1500. deelt mede, dat het hem onmogelijk is de j verschuldigde leges ad f.4»5ü» ver- band met een hem bij besluit van B.en W. I verleende bouwvergunningte voldoen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 511