V- u J 4^ v Hi' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tbrengt iling met logelij m het shrijven de per- bedoeld geen bedoeld .n lint- ie zwaar uitbrei- gelegen den t per- is, en te doen dat door woon- troffen te be- eer ver» irertoo- nen te pdat tien wor» ling bij ten roeren ter jk is x ver- B. en ioen. Het College kan zich hiermede vereenigen. 11 C v co X, nesloten wordt aan den kindster van waterstaat een schrijven te doen uitgaan waarin eenerzijds tot uit- drukking wordt gebracht dat een verdere bebouwing met villa' s ter plaatse wenschelijk wordt geacht en ander-f zijas gaarne aanvaard wordt, dat vestiging van indu strie wordt tegengegaan. Het overgelegde ontwerp schrijven wordt goedgekeurd. !>e betreffende afstandsverklaring zal aan v.d.Breemer J\x. ter onderteekening worden voorgelegd. V Adressant zal worden medegedeeld, dat gebleken is, dat inmiddels voorzieningen zijn getroffen en dat deze aan«- gelegenheid mitsdien is gedeponeerd. V '1'ot betaling wordt besloten. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. Indien door Beekink de schriftelijke verklaring wordt overgelegd, dat hij geen gebruik maakt van de betref fende bouwvergunning en voorts daarbij verzoekt tot intrekking der vergunning over te gaan, zullen geen verdere maatregelen tot invordering worden genomen. H- CA^ tL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 512