Volg num mer 950 951 952 Afd.financiën ter secretarie 953 954 955 Afzender of voorsteller Datu m (i. Koops ,Dorrestein- weg 81, Soest nap i t ei n-üi er s taan - wezend ingenieur te Amersfoort Samenwerkende on derwij sorganisa- ties Afd.Soest Ver. h.H.B.O. Dir.Gem.werken 956 Dir.Gem. werken Korte 1 n h o u vraagt toestemming om een zonder vergun* ning gebouwd schuurtje (dienende voor stalling van een koej te mogen laten staan. De Dir.v.Gem.werken brengt af wijzend advies uit. verzoekt te mogen vernemen of een bouw vergunning noodzakelijk is voor bet tij. delijk oprichten van 3 hangars. Voorts wordt tevens gaarne vernomen of terzake leges verschuldigd is. De Dir.v.Gem.werken, brengt advies uit bij rapport d.d.8 April I938, no.33/14. deelt mede dat de door den raad aange wezen leden en plaatsvervangende leden van de commissie voor georganiseerd overleg op den eersten dinsdag in Sep tember a.s. aftreden. verzoeken instemming te betuigen met een adres, waarin aan de begeering wordt verzocht gelden beschikbaar te stellen voor de verlaging van de leerlingenscha len. zendt ter goedkeuring in de begrooting voor 1938 betreffende de exploitatie der ziekenauto. bericht omtrent het verzoek van C.Zwan om huur van een aan de Bosstraat gelegu strook grond, groot 170 M2. In verbatfl met het medegedeelde in het schrijven dd.26 Juli *38 no.A/34 wordt geadviseer! niet op het verzoek in te gaan, terwijl er voorts op wordt gewezen, dat de huur- som voor de gemeente toch gering zou zijn. zendt rapport omtrent de door fligtman gewijzigde teekening, in verband met d® voorgenomen bouw van een landarbeid era- j| woning aan het Oude Grachtje. Beslo het r 'heid Adres moet 1 schuli Aan d< aangel leden plaati iLet-lh Het ad: worden adres De ove k.H.B. deze i dronge vervol beslot beslotï aan te in het 17/133

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 513