'/wfljj Ardeeling ESLISSiNG Aanmerkingen ir vergun, .e voor laten igt af - sen bouvi. bet tij. Voorts terzake es uit 0.33/14. aange- e leden eerd in Sep- n met een wordt stellen ngenscba pooting fcatie ü.Zwan t gelegen i verba» rijven id viseert terwijl de huur" l zou besloten wordt, gelet op de omstandigheden vermeld in het rapport van den mir.v.üem.werken, deze aangelegen heid te deponeeren. k' 51 fiil Adressant zal worden medegedeeld, dat bouwvergunning- moet worden aangevraagd en dat daarvoor leges ver schuldigd is. Aan den Raad zal terzake de n.v. aanbeveling worden aangeboden: leden: A.Undendijk en J.H.ÏÏom plaatsv.leden»H.Zijlstra en J.H.drift. gat Col 1 ege"nesi; 11. Doorhaling goedgekeurd.^^ bjernan geer..gevolg, t.e geven. Het adres zal den Raad bij de"ingeko»en stukken" worden aangeboden.D&arbij zal worden voorgesteld het adres in handen van B en W te stellen om prae-edvies, i»e overgelegde begrooting wordt goedgekeurd. Aan de H.H.B.O. zal onder de aandacht worden gebracll, dat ü.n.n.o. zar onuer ae aanaacnt woraen georacjtx, aax. deze inzending zeer laat heeft plaats gehad. Aange- //¥f drongen zal worden op een vroegere inzending in den vervolge. besloten wordt niet tot verhuring over te gaan. u, S"iar .gtman l met d®0 ieid era- besloten wordt het onderhavige bouwwerk als "boerderij I' 9 A& aan te merken en mitsdien de verplichting tot storting in het wegenfonds (besluit dd.l^ Juli 193^» le afd.no. 17/133) in te trekken. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 514