Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte mnoü 957 üir.Gem. werken te Soest 958 semeente-ontvang er 959 fkfdeeling financiën 96O iiaa t s cliapp e li j k Hulpbetoon te Soest 961 i>ir.<iem. werken zendt "bericht op het schrijven van burg, en wethouders dd.16 Juli 1938» 4e afd, no.0/302. rapporteert omtrent huurachterstand van H.Huigen, die het perceel Birkatraat 6 in huur heeft. Verzocht wordt een be slissing in deze te nemen. deelt mede dat de ongevallenverzekering politiepersoneel met ü'atum op 1 Jan. 1939 afloopt en 2 maanden van te voren kan worden opgezegd» doet een aanbeveling toekomen ter voor ziening in de vacature ontstaan door het ontslag aan den heer A.ü.Dammers. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 515