^3^ 'iii Ju. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de betreffende kosten aan te merken als "Kosten van uitgestelde eerste inrichting der woningen" en deze alsnog te voldoen. fi/j0A< Aan Huigen zal gelegenheid worden gegeven tot 1 -De cember a.s. zijn achterstand aan te zuiveren. Besloten wordt eenige maatschappijen prijsopgave te vragen van de verschuldigde premie voor verzekering van het politiecorps tegen ongevallen op de wijze zooals zulks tot op heden gebruikelijk is geweest. Aan de Uy Fatum zal in een afzonderlijk schrijven worden medegedeeld, dat het College wegens fin.om standigheden der gemeente zich verplicht gevoeld heef prijsopgave te vragen bij diverse verzekeringsmaat schappijen. Het zal het College aangenaam zijn van haar een concurreerende offerte te mogen ontvangen, waardoor het mogelijk zal zijn de relatie t.a.v. dez^ verzekering te kunnen continueeren. Voordat de vergadering op deze aangelegenheid een be> slissing neemt, deelt de Voorzitter mede, dat hij bereid is aan het door de vergadering gedane verzoek voorloopig zitting te nemen in het bestuur van M..H. gevolg te geven. In verband met deze mededeeling wordt besloten M.H. hiervan in kennis te stellen en te verzoeken te willen berichten of het Bestuur be reid is om, met intrekking van hun aanbeveling, een nieuwe aanbeveling in te zenden, rekening houdende met den wensch van het college. Gelet op het advies van Bouw-en iYoningtoezicht dd. 16 Augustus 1938 nos.04, 79, 104, 77 en 37 wordt be sloten de aanvragen nos.2/472, 1/1409, I/1508, I/I487 en 1/1501 in te willigen. hveneens gelet op het advies van Bouw- en Woningtoe zicht dd.16 Augustus 1938 nos.106 en 108 wordt be sloten de aanvragen nos.l/1509 en I/15H in te wil ligen. 1/ U l?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 516