Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 962 963 9Ó4 965 k. K» IGer kbe stuur Par.H.H.Petrus en Paulus ««.van As, Burg» Grothestr.66Soest wethouder Gasille M.U.van der Plas 966 Bir.Gem. werken vraagt uitbetaling van een bedrag ad £•397*5° teneinde voor de K.K.UI0- school te kunnen aanschaffen: le. tien nieuwe schoolbanken. 2e. nieuwe gordijnen voor alle lokaleiji. 3e. nieuwe matten voor de gangen. Ge Bir.v.Gem.werken adviseert bij schrijven dd.ló Augustus 1938» no.133:. het aangevraagde bedrag beschikbaar te stellen. deelt mede bereid te zijn gratis een strook gronds aan de gemeente af te staan ten behoeve van de verbreeding van de Burg.Grothestraat. deelt mede, dat de Commissie Grondbe drijf en Uitbreidingsplan zich er mede vereenigen kan, dat den naad zal wor- ien voorgesteld Burgemeester en Jlethoij- iers wederom te machtigen tot onder ga ndsche verpachting van weiland, 'medegedeeld wordt voorts, dat het raadslid Hilhorst in de vergadering der commissie gewezen heeft op de la- er opbrengst van de openbare verpach ting van de aan den L.Brinkweg gelegen weilanden, welke indertijd van v. linden zijn aangekocht voor een moge lijken toegangsweg naar een nieuw sta tion (halte) aan de lijn Baarn-Amers- foort. Baarbij is in de vergadering ie vraag naar voren gekomen of geen betere oplossing kon worden gevonden en een hoogere pacht verkregen, wanneer ie vervallen boerderij zou worden her steld. verzoekt het terrein aan de Perd. iuycklaan-Birkstraat voor het houden van kinderspelen ter beschikking van aet feestcomité te willen stellen voor het tijdvak van 4 26 Aug.- 3 oept. a.s. aericht omtrent het verzoek van het hoofd der school voor gl.o. in de Ker' kebuurt inzake verandering van eenige kosten, het verfwerk der lokalen en aanschaffing van nieuwe banken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 519