'V 4 ig ad Lo- lokaleik. a. Lj ao.133; Daar is een te jding behoudens goedkeuring door de ued.Staten van de desbe- treffende begrootingswijziging wordt aan het it.K.Kerk bestuur van de Par.H.H.Petrus en Paulus een bedrag van f«397»5ü beschikbaar gesteld, voor aanschaffing van scho olmeube len. Van de Inmiddels door den heer van As geteekende af- standsverklaring wordt kennisgenomen. indbe- tr mede wor- rfethoii- ider- L. kt 'ing .e la- irpach- ;elegen v. moge- lw s ta aier s- 'ing ;een nden wanneör n her- uden van n 3 het e Ker-i enige en besloten wordt te gelegener tijd aan den Kaad machti ging te vragen om weder tot onderhandsche verpachting van weiland te mogen overgaan. Up het verzoek wordt gunstig beschikt. Aan Kdrtekaas zal hiervan mededeeling worden gedaan. Aan het hoofd der school zal worden medegedeeld, dat de kasten in de lokalen 1-2 en 3 zullen worden veran derd. Voorts zal worden medegedeeld, dat binnenkort twee lokalen zullen worden geschilderd, doch dat het overige aangevraagde schilderwerk in 1^39 za-d worden bezien. lot aanschaffing van banken zal eerst kunnen worden overgegaan nadat van Ged.Staten bericht is ontvangen, dat tegen het doen van die uitgaven geen bezwaar be staat. rrf ;T/£>3 zê 08 s~ /z - 3 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 520