Volg num mer Afzender of voorsteller j Datum Korte inhoud 967 968 969 9 70 K.H.Haremaker v.»Veedestr .40, Soest Hoofdingenieur van den rijkswater staat A H Me lman ifi e u w e weg 24, Soest Best.Vrijw.brand weer Soesterberg 971 972 973 Ged.Staten van utrecht redactie "Soester Advertentie nieuwd" verzoekt te mogen vernemen of "bezwaar bestaat tegen het vergrooten van de etalagekast van zijn winkel. i)e Jir.v.Gem.werken "brengt afwijzend advies uit bij rapport dd.12 Aug.1938, no.7/5 deelt mede geen bezwaar te hebben, dat op het wegvak Itiep-hieuwerhoek een proefverlichting met gas wordt aange bracht. vraagt voor 2 jaren in huur het aan de Schrikslaan gelegen terrein, groot _f 650 M2 en kad.bekend als sectie H no. 1022 ged. zendt voor de vervulling van de vacatu re van 'brandmeester bij de Vrijwillige brandweer van Soesterberg, een opgave van 2 benoembaren, t.w.s 1. G.G.Hal. 2. G.lammer. doen toekomen een brief van den Ministei van Sociale haken houdende de goedKeu- ring van het werkverschaffingsobject 11 egaliseer en en verharden van wegbermen met bijkomende werken" en deelen tevens mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het daarop betrekking hebbende raadsbesluit van 21 Maart 193Ö» nr.2l/ 601 tot wijziging der begrooting 1938 behoudens dat de dekking van de materi aalkosten ad f.11560.zal moeten ge schieden in 5 jaren in plaats van in 10 jaren. verzoekt de gemeentelijke berichten en publicaties te mogen ontvangen in ver band met de uitbreiding van het blad, waarbij zij bereid is een abonnement te nemen op de gegevens voor den burger lijken stand en voor de bevolking. in de vergadering komen achtereenvolgens de opgeroepen sollicitanten naar de be trekking van klerk-teekenaar bij den dienst van gemeentewerken, t.w.de heere 1'. J.hoz-l'.v.d.Broek-G. J. luit ,h.ij..de vries en G.J.Horstink.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 521