BESLISSING Afdeeling i I Aanmerkingen en No. i ezwaar n de jzend S.1938. sri, dat een iange- aan de DOt jf H no. Adressant zal worden medegedeeld, dat afwijzend op zijn verzoek is beschikt, aangezien door inwilliging daarvan de rooilijn in nog meerdere mate zal worden overschre den, hetgeen om der gevolgen wille niet wenschelijk wordt geacht. besloten wordt deze aangelegenheid voorloopig voor kennisgeving aan te nemen, -Ge Technisch Ambtenaar van het Gasbedrijf heeft van den inhoud van dit schrijven inmiddels kennis genomen.en is met het stellen van de lantaarnpalen inmiddels begonnen. Tot verhuring wordt besloten, zulks behoudens goedkeu ring van Gedeputeerde Staten. /'cJs - vacatu- «illige jpgave Ministe: jedKeu- )ject igbermen 1 tevens i hebben >ende nr. 21/ 1938 materi- het algemeene stemmen wordt benoemd tot brandmeester bij de vrijwillige Brandweer van Soesterberg: G.G.Hol, Postweg 20 te Soesterberg. J c cc Tegen inwilliging van het verzoek, inzake dekking der materiaalkosten, heeft het üollege geen bezwaar. Aan den Kaad zal een daartoe strekkend besluit ter vaststel-^/// yy iing worden aangeboden. Besloten wordt terzake een zelfde regeling te treffen als met de andere ter plaatse gevestigde uitgevers is Js getroffen. /U Z nadat de heeren de vergadering hebben veriaten en aan k^- den hirv .Gem.vier ken gelegenheid is gegeven ou met de heeren nader kennis te maken wordt aan den liirecteur - opgedragen omtrent zijn bevindingen rapport aan het 4<r6 college uit te brengen. Ae nog opgeroepen sollicitant P.J.Aoz is niet verschenen. 1 AtV f-ésé

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 522