Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 976 Mn. v.Binnenl, Zaleen 977 .bond. v.Huiseig.voor Utrecht en Omstr. Utrecht 97S Ued.Staten van utrecht 979 Mn.v.Sociale Zakeji den Haag 98O Min.v.Sociale Za ken, hen Haag 981 Hoofd afdeeling Sociale Zaken zendt missive betreffende invoering gezinspersoonskaartenstelsel op een nader te bepalen tijdstip in 1938. De Secretaris brengt een terzake die nend rapport uit bij schrijven dd. 18 Augustus 1938. deelt namens Mevr. ,Ved van hoesburg7 Alblas en de IJ ,V.Biscuitfabriek v.h. Gebrs.van hoesburg te Utrecht, mede, dat zij niet genegen zijn om aan de gemeente Soest gratis een strook gronds af te staan voor verbreeding van de Burg.Grothestraat. De eigena ren zijn wel bereid de betreffende strooken gronds aan de gemeente te verkoopen tegen f.lü.per M2. he kosten van overdracht, verplaatsen terreinafscheiding enz.zullen door de gemeente moeten worden voldaan. zenden een exemplaar van het raadsbe sluit van 22 februari 1938, 4e afd. no.4ó51, betreffende verzekering ge meentegelden, voorzien van het bewijs van hun goedkeuring. deelt mede, dat een aantal werklooze arbeiders uit deze gemeente kunnen worden tewerkgesteld bij een centraal werkverschaffingsobj eet"uitvoeren werkzaamheden op het landgoed Groot hrakestein" van Jhr.B.J.Bosch van hrakestein en verzoekt mede te deeleri of de financieele gevolgen hiervan worden aanvaard. deelt mede, dat een aantal werklooze arbeiders uit deze gemeente kunnen worden tewerkgesteld bij een centraal werkverschaffingsobject:"verbeteren bosch onder Soest, Baarn en Hilver sum" van den heer Insinger en ver zoekt mede te deelen of de financieel gevolgen hiervan worden aanvaard. deelt mede, dat aan zakgeld voor de jeugdige werkloozen bij het werkob- ject: "plantsoenen" tot 30 Juli 1938

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 527