V 'ut %-j.iï U SDlW ering p een 938. ke die+ dd. esburg7 k v.h. mede in de sding Lgena- snde 2 te Be tsen Loor de BESLISSING Afdeeiing en N o. Aanmerkingen cudd. i'. gesloten wordt voor de inrichting van het gezinsper- soonskaartenstelsel den naad een crediet te vragen van <v. f .900. Aan den Secretaris wordt machtiging verleend om, in overleg met den Voorzitter van het College, ten spoe digste een hulpkracht aan te stellen tegen een beloo ning van f.20.-- per week, en voorts datgene te doen wat noodig is om te voldoen aan de desb.nieuwe voor schriften. Tevens wordt machtiging verleend om inzake de levering van een stalen kast met materieel bij eenige firma's prijsopgave te vragen. Aan de eigenaressen zal worden medegedeeld, dat het College bereid is de onderhavige stroon gronds aan te koopen, indien tengenoege van het College de verschil-- lende werkzaamheden worden uitgevoerd en de kosten van overdracht voor hunne rekening worden genomen. tadsbe- afd. ig ge- bewijs clooze inen jntraal jren ir 001 ran deelen •van clooze inen sntraal ;eren .ver- rer- mcieeJS Kennisgenomen, hen terzake dienende overeenkomst zal fêaJa. met de Incassobank h.V. gevestigd te Amsterdam worden aangegaan. net College kan zich in principe hiermede vereenigen, >1 Omtrent de financiëele gevolgen wenscht het College een en ander nog nader onder oogen te zien. yjl^ 'ZM U Idem. Aldus wordt besloten. -A/2/.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 528