Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer reeds een bedrag van f.380.is uitge geven en adviseert de desbetreffende begrootingspost ad f.500.te verhoo- gen met f.430.-- en aan den Kin.v.Soc. Zaken subsidie te vragen in deze meer dere kosten. 982 983 ii.Hietkamp te Bunnik ■üir.Gem. werken 984- 985 986 987 Uentr.Comité voor feestviering p/a Jhr.C.H.v.d .Brand©' Ier, Soest h .L ~.i i tmer ,Har tman laan 62 Voorz.Centr.Comité v.feestviering i/v m/ii 46-jarig Kegee ringsjub.v.H.M.de Koningin ürarij ever./ilhel- ïiina" 6'berg deelt mede slechts een bedrag van f.O.50 per week te kunnen bijdragen in de kosten van verpleging van Mej.J.v.d, Spaa geboren Hietkamp. brengt rapport uit over de opgeroepen sollicitanten naar de betrekking van klerk-teekenaar en draagt den heer Y/.A. S.van Meel ter benoeming voor. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een te houden "Landbouwaag" vraagt toestemming te verleenen, dat zijn 2 dochtertjes de openbare Ulo school voor meisjes te Amersfoort zul lei bezoeken. Aanvrager is bereid binnen de draagkracht van zijn inkomen bij te draf gen in de kosten, welke deze gemeente voor haar rekening zal moeten nemen. vraagt beschikbaarstelling van een me daille, als prijs voor de te houden Landbouwtentoonstelling verzoekt beschikbaarstelling van de mu- i ziektent op 30 en 31 Augustus a.s., als - mede op 6 September a.s. j i>e hir.v.Gem.werken brengt gunstig ad vies uit.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 529