BESLISSING Afdeeling j A AanmerKingï en No. Adressant zal worden medegedeeld, dat met een bijdrage van f.Q.50 per week genoegen wordt genomen, gedurende het tijdvak (zijnde 4 maanden; dat hij zijn schuld van f.5.per maand moet voldoen. hadieü zal weder een bij drage van f,1.per week dienen te worden verleend. Me gevraagde vrijstelling wordt verleend. xla kennisneming van het rapport van den mir.v.Ciem.wer- Vi dd ken wordt tot stemming overgegaan. Uitgebracht worden <*A,.A/$é 3 stemmen, ha opening der stembriefjes blijkt, dat 2 stemmen zijn uitgebracht op tf.A.S.van Meel te boest en 1 stem op H.E.de Vries te Ouderkerk a/d Amstel. Mits- j dien wordt ««.A.S.van Meel met ingang van 1 September 1938 benoemd tot klerk-teekenaarin tijdelijken dienst, met kans op vaste aanstelling na gebleken geschiktheid, op een bezoldiging van f,855»salarisgrenzen f.855»+ tot f.1995»"" n.1. 12 eénjaarlijksche verhoogingen van f.95.ongehuwdenaftrek f.95.welke aftrek niet wordt toegepast op het minimum salaris) M /tfdb he gevraagde toestemming wordt voorloopig voor één jaar /V*r verleend (derhalve tot 1 beptember 1939nadat door Witmer een bedrag van f«55»als bijdragen in de kos ten welke voor gemeenterekening zullen zijn, is voldaan. besloten wordt een grooten zilveren medaille beschik- baar te stellen. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. ■A/1' 'T A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 530