Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 988 989 990 maatschappelijk Hulpbetoon te Soest Gemeentesecretarie üir.Gem. werken zendt een gewijzigde aanbeveling in tei voorziening in de bestaande vacature van een lid van het bestuur. verzoekt namens het Bestuur van de Stichting "Openluchttheater Soest" te willen verbieden het betreden van het terrein gelegen rondom het openlucht theater en wel tot op een afstand van 200 Meter daarvan, op 3 September a.s., gedurende het tijdvak van 12 uux v.m» tot 6 uur n.m.voor diegenen die niet in het bezit zijn van een geldig entreebewijs voor het op dien dag op te voeren openluchtspel "De Getemde i'eeks"Het Bestuur acht een zoodanig verbod zeer gewenscht omdat alsdan niet tot afrastering van het terrein, hetgee zeer ontsierend ter plaatse zal werken, zal behoeven te worden overgegaan. Voor verzoekt de Secretaris, namens het Be stuur der Stichting, goed te vinden, dal op de verboden strook bordjes worden ge plaatst met het opschrift "Verboden Ter rein" art.461 v'etboek van Strafrecht". biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Het G den r 1. lir 2. B. Ben d Tegen Gelet 24 Au*, in te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 531