Volg num mer 991 992 993 994 195 Afzender of voorsteller I.v.Frank, Exploi tant Carlton-Thea- ter, Burg.Grothe- str- So^st. Korte inhoud Datum Woningstichting "Uns Belang" ej .lï.Das Burg. Grothestr50, Soest Commandant Natio naal Iloofdkw. van het Leger des Heil Pr.Hendrikkade 49- 51Araster ian h.Uteonhuijzen, te Soest verzoekt vrijstelling van verraakelijk- heidsbelasting voor een door liem te vertoonen Nationaal fiirn-programma gedurende de koraende feestweek van 31 Aug.t/m 6 gapt. 19p- Het ligt in de bedoeling op bepaalde uren een gratis voorstellin ven voor de minder bedeelden gemeente te in deze verzoekt uitbetaling van den 3en ter mijn van de aanneemsom voor de verbe tering harer woningen te boesterberg tot een bedrag van 3610,14. Be Birecteur van Gemeentewerken brengt met betrekking tct deze uitbe taling drie rapporten uit, t.w. onder dagteekening van 16 Aug. 19A823 Aug. 1938 en 25 Aug.1938. deelt mede, dat de muren van haar woonfiuis op verschillende plaatsen scheuren vertoonen en verzoekt daar naar een onderzoek te doen instellen Be Birecteur van Gemeentewerken brengt terzake advies uit bij rapport dd. 20 Aug.195Ö, no.2O/33. verzoekt vergunning tot het houden eener collecte in üctober a.s. ten behoeve van het Leger des Heils. Be inspecteur van politie heeft tege inwilliging van het verzoek geen be zwaar deelt mede, dat het door hem gedane verzoek, om vergunning voor den bouw van een raaiocentraleaan de Verl. ïalraalaan hoek boe ster Engweg, wordt ingetrokkenIn verband daarmede wordt verzocht de betreft o

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 535