BESLISSING eenng Aanmerkingen op dit verzoek wordt gunstig beschikt, onder voor- GL waarde, dat door den exploitant van het Garlton-The- /hl ater twee gratis-voorstellingen voor werkloozengLzul-; A". len worden gegeven en wel op nonderdag 1 üeptember van jj-5 uur en op dinsdag 0 beptember van b-ö uur. en winderbedeelden. het College kan zioh voorshands niet ten volle ver- Nff eenigen met de wijze van uitbetaling van het pe ge- r^r deelte der aannemingssom als door aen directeur van Gemeentewerken wordt geadviseerd, aangezien het de vergadering niet juist voorkomt, dat bij de voorge stelde betaling verrekening plaats heeft van de werk zaamheden verbonden geweest aan de herstelling van vier woningen, welke werkzaamheden niet door den aannemer zijn verricht doch door het Bestuur van Ons .oelang aan derden werden opgedragen. Voorts wordt bezwaar gemaakt tegen verrekening van het hekwerk ui!t dezen post aangezien dat werk tot de gewone exploita tie der stichting behoort. Op grond van een en ander! wordt goedgevonden den aannemer uit te betalen van de aannemingssom inclusief den staat van m^er enj minder werk uitmakende p«765,591 verminderd met de ten onrechte opgenomen verrekenpost aa ƒ.714,ƒ.71,40 785.4Q Blijft uit te betalen ƒ.2.979,99 'legen afrekening van het werk uit de exploitatierekej- ning bestaat geen bezwaar als het Bestuur daarvoor de noodige machtiging geeft. &z/6 Aangezien uit het rapport van den nirecteur van Ge meentewerken blijkt, dat thans nog geen reden aanwe- zig is om terzake maatregelen te nemen v/ordt deze aangelegenheid gedeponeerd. Aan de eigenaren van het onderhavige perceel zal echter van een en ander mededeeling worden gedaan en in overweging worden gegeven maatregelen te treffen, teneinde een verder scheuren zetten van het perceel te voorkomen. Op het verzoek wordt gunstig bescnikt. Van deze mededeeling v/ordt kennis genomen. Ben exem plaar van het in dubbel ingezonden verzoek, met bij lagen, om bouwvergunning zal worden teruggezonden. 1l|<r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 536