E Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud G.Muijs, Smitsweg 13, Soest. .Schothorst Laanstraat 62a, Soest Secretaris Ver. "Soestdijk" A.A.van Ieperen, hoofd o.l.school Kerkebuurt Directeur van Ge meentewerken verzoekt de aan J.Pranger bij besluit van B.en W. dd2p üctober 19p7, ver- ileende vergunning voor den bouw van een dubbel woonhuis aan den Vinkenweg, over .te schrijven op zijn naam. Den afstandsverklaring van Pranger wordt mede overgelegd. vraagt toestemming om een sloot aan den Dorresteinweg als stortplaats van grond en straatvuil te mogen gebrui ken. pe Directeur van Gemeentewerken brengt terzake gunstig advies uit. vraagt toestemming om tot 1 september •s.-z.g. steunbonnetjes te mogen verkoopen. brengt, in verband met het ontvangen schrijven inzake onderhoud van gemeen- tewoningen, in herinnering dat inder tijd is toegezegd, dat de ambtswoning zou worden opgeknapt. Gewezen wordt op de onbillijkheid, dat hij aansprake lijk wordt gesteld v< or gebreken, wel ke reeds bestonden, toen de ambtswo ning door hem werd betrokken. jbiedt ter behandeling aan eenige verzoe en om bouwvergunning, vergezeld van Üe noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 537