BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Op het verzoek wordt gunstig beschikt De gevraagde toestemming wordt verleend. Het College acht geen termen aanwezig om de in de vergadering van 16 Augustus verleende toestem ming om tot 31 Augustus deze bonnetjes te verkoopen terug te komen, mitsdien wordt op het verzoek afwij zend beschikt. Aan gen den .Directeur van Gemeentewerken wordt opgeüra- deze ambtswoning op te knappen, overeenkomstig de indertijd gedane toezegging. Aan den heer van Ie peren zal worden medegedeeld, dat zoodra een en an der heeft plaats gehad de reparatiekosten beneden 10,= voor zijn rekening zijn. Gelet op het advies van mouw- en woningtoezicht nosjr 113, 107 en 112, wordt besloten de aanvragen nos. 1/1515, l/l 51C en 2/47Ö in te willigen. ■*d //y/z .9

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 538