Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Bestuur Bostduiver vereeniging "de "Zwaluw" t-"1 Soest. P.U.B.ï.1. te Utrecï I.linister van Bin nenland sche Zaken te s-Grav^nhag-"1 Bestuur van de Ven eeniging tot Be strijding der t.b.r te Soest. 1e afdoeling minister van Bin- nenlandsche Zaken te s-Gravenhage Geme entegeneesheei J.ii.ü'Breen. t vraagt toestemming tot het houden van een verloting, waarvan de op brengst zal woruen bestemd voor afbe taling van het clubgebouw. deelt mede, dat gebleken is, dat voor de proefverlichting langs de Vredehof straat gaslampen zijn ge plaatst aan beide wegkanten. In ver band daarmede zullen ook el-^ctrische lampen aan beide wegkanten worden geplaatst deelt mede bereid te zi„n te bevorde ren, dat het maximum van de rijksbe drage voer ue woningwetwoningen van "Ons Belang" te So°sterberg, wordt verhoogd met gedeelte van de, voor het voorschot ad 1^*000,= verschul digde, annuïteit. vraagt een bijdrage in dD verpleegkqs ten van G. .Visser over ic:n tijdvak van 3 maanden, ingaande 1 Juli 19p8 n.1. van /.1G5,8G. verzoekt te mogen vernemen of aan den landmeter bij het kadaster op dracht kan 'worden gegeven bij het per ceel van uen heer v.Aurich, Burg. Grothestraat 10, de grensscheiding m "Braamhage" te bepalen. brengt onder de aanuaclit ue mogelijk heid om op de exploitatiekosten van woningwetwoningen te bezuinigen door toepassing van waterbesparingsappara ten, v/elke op de toiletten worden aangebracht deelt mede van 29 Augustus tot 9 Sap tember a-s. afwezig te zi„n.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 541