V n!i, BESLISSING Afdeelinq 3 Aanmerkinaen en No. Aangezien ie te iiouden verloting niet uitsluitend zal -> strekken tot een liefdadig doel of bevordering van wetenschap, Kunst of een ander algemeen belang, wordt^ 3s'fj( op liet verzoek afwijzend beschikt. Van den inhoud van het schrijven wordt kennisgenomen. Aan de P.U.L.M. zal worden verzocht tgdig mede te a-. len, wanneer de proefverlichting gereed is gekomen, teneinde het juiste tijdstip van den aanvang der proef verlichting te kunnen oe al n. V cu^i- 1t s-m Kennisgenomen je gevraagde bijdrage wordt verleend. 1t e betreffende opuracht Kan worden verstrekt L* Jh- -eze aangelegenheid zal ter kennis worde- gebracht I I van de besturen oer onderscheiden..oningbouwvereeni-i f gingen in deze gemeentemet verzoek daaromtrent te fZtfy beri chten. Aan den gemeente-ge medegedeeld, dat vo gelende de genees- alsmede den geneesn Soest" b^ afwezighe gen daarvoor goedke betreffende verlofa aangemerkt, en het leend, doch verzoen voormeld artikel we ke gemeentegeneashe vroedvrouw Mej.A.P. tigd op den inhoud n^esheer <j .k.0 'hreen zal worden lgène art.26 der"Verordening, re- en verloskundige armenverzorging, 3 undigen cienst in de gemeente id voor langeren duur dan acht da uring vereischt is van B.en De anvrage wordt thans als zoouanig verlof wordt mitsdien hierby ver- t zal worden met uen inhoud van 1 renening te willen housen, er J.H.A.itupert en de gemeente- Blok zal de aandacht worden geves van voormeld artikel 26.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 542